Ấm tử sa Cà Đoạn

1,200,000

Ấm tử sa Cà Đoạn
Loại Đất: Chu sa
Dung tích: 230ml
9 lỗ mai hoa